Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

IŞIK

Yönetmenin, sahnenin ya da salonun aydınlatılması için verdiği buyruk.

 

IŞIK KÖPRÜSÜ

Sahne ağzının seyirciye görünmeyen üst kesiminden ışıldakların asıldığı ve ışıklamanın düzenlendiği köprü. Işık köprüleri çeşitli olup, seyirci salonunda ve sahnede ortada ya da yanlarda olabilir.

 

IŞIK ODASI

Sahne ışıklama dizgesinin denetlendiği ve ışıklama tasarımcısı ile yardımcılarının çalıştığı oda.

 

İBİŞ

Doğaçlamaya dayanan Türk halk tiyatrosunda güldürünün baş yapımcısı olan uşak tipi. Bu tip Türk kuklasından gelmiş ve Kel Hasan'ın Tuluat Kumpanyası'nda geliştirilmiştir.

 

İBRET OYUNU

Ortaçağ dinsel tiyatrosunun bir oyun türü. Hıristiyan ahlak öğretisinin propagandasına dayanan İbret Oyunu'nda eylem, hayır ve şer gibi kişileştirilmiş soyutlamalar, alegorik kişileştirmeler arasındaki savaşım biçiminde geçer. Gizem oyunlarına karşıt İbret Oyunu, tek perdelik oyunlar halinde, meslekten oyuncularca oynanırdı. İbret Oyunu üç bölümden oluşurdu; Ölüm dansı, erdemler arasındaki atışma ve insanlığı temsil eden oyun kahramanının kendi ruhunun kurtuluşu adına bir çatışmadan geçmesi. İbret Oyunu, zamanla dünyevi özellikler kazanmış, insanlık gibi soyut kişileştirmelerin yerini somut kişiler alırken, soyut kavramlar da güncel yaşama indirilmiştir.

 

İÇ DEKOR

Bir odayı ya da kapalı alanı gösteren bir dekor.

 

İÇ MONOLOG

Bir oyuncunun sahnede konuşmasına karşın, düşündüklerini ve ruh durumunu seyirciye duyurması.

 

İÇBÜKEY MERCEK

Iraksak (uzaklaştırıcı) mercek. Bakılan bir şey olduğundan küçük görünür.

 

İÇLİ KOMEDYA

Çocuksu, yüzeyde yalın ve kentsoylunun ahlak kavramlarını vurgulayan içli, acıklı ve sonu mutlulukla biten komedya biçimi. Genellikle aralarına engeller konulan iki sevgilinin birleşmeleriyle tamamlanır. 17. yüzyılda Fransa’da Nivelle de la Chaussee adlı bir yazar tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 

İMGE TİYATROSU

Sahne tasarımcısı Robert Wilson'un imgelere dayanan, sahne plastiği ve ışık anlayışıyla gelişen oyun düzeni biçemine verilen ad. Robert Wilson'dan kaynaklanan bu tiyatro eğiliminde, geleneksel dramaturji ve sahne tekniklerinin dışına çıkarak imge dizilerinin oluşturulmasına, oyun kişileri, yer ve zaman gibi dramatik öğelerin biçimsel parçalanmasına çalışılır. Sahne üzerindeki estetik hareketli resimlerde geliştirilen bu sahneleme anlayışına "Resim Tiyatrosu" da denilmektedir.

 

İMGELEM

Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncunun bir yapıtın öyküsünü sanatsal bir yolda sahne gerçeğine çevirmesinde başvurduğu varsayma işlemi. Oyuncunun sözcüklerin ardında yatan alt metni bulmak için başvurduğu imgelem, bir oyuncunun uygulayım aracıdır.

 

İŞÇİ TİYATROSU

·         İşçi sınıfının çıkarları doğrultusunda, onların sözcülüğünü yapan tiyatro.

·         İşçileri dinlendirip eğlendirirken öğreten tiyatro.

19. yüzyılda işçi sınıfı hareketine bağlı olarak ortaya çıkan, işçi sınıfının çıkarlarını korumak ve işçi sınıfının mücadelesinin sözcülüğünü yapmak üzere, işçi sınıfını destekleyenlerce amatör olarak kurulmuş tiyatro topluluklarınca yürütülen tiyatro. İşçi sınıfının bilinçlenmesinin bir sonucu olarak, ilk kez 1860’larda Almanya'da Lassalle'ın işçi birlikleri çevresinde yer almış, daha sonra komünist hareket çevresinde uluslar arası yaygınlık kazanmıştır. Uyarma ve propaganda tiyatrosu, proleter devrimci tiyatro, politika tiyatrosu, başlıca İşçi Tiyatro uygulamalarıdır. İşçi Tiyatrosu, işçi koroları, kitle oyunları, gazete tiyatrosu, siyasal revü, siyasal kabare gibi tiyatro tekniklerinden ve anlatım biçimlerinden yararlanarak işçi sınıfının somut siyasal eylem programı ve dünya görüşü doğrultusunda işçileri ve geniş emekçi kitleleri bilinçlendirmeye ve uyarmaya çalışır. 1917 Ekim Devrimi etkisinde öncelikle Rusya ile Almanya’da geniş yaygınlık kazanan İşçi Tiyatroları deneyi, 1930 dünya ekonomik bunalım döneminde de önem kazanmış, özellikle ABD'de geniş çapta bir İşçi Tiyatrosu eylemi yer almıştır. İşçi Tiyatroları, etkinliklerini işçi sendikalarıyla ve uluslar arası işçi hareketleriyle ortak yürütmüşlerdir. İşçi Tiyatrosu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öncelikle Rusya ile Doğu Avrupa ülkelerinde sistemli bir sanatsal etkinlik olarak yer almıştır.

 

İTALYAN SAHNESİ

İlk kez Rönesans'ta ve İtalya'da yapılmaya başlanan çerçeve sahneli ve perdeli sahne türü.

 

İYİ KURULU OYUN

Özü hafifletip biçimi vurgulayan bir oyun kurma anlayışıdır. 19. yüzyılın başlarında, Fransız yazar Eugene Scribe tarafından önerilen uygulayımı yetkin bir oyun biçimi. Şu özellikler vardır;

·         Olay dizisi seyircinin bildiği, ama oyun kişisinin bilmediği bir giz üzerine kurulur. Bu giz oyunun çözümüne dek saklı kalır.

·         Serim, eylemin gelişimi boyunca gerçekleştirilir ve seyircinin ilgisi baştan sahneye çekilir.

·         Dördüncü perde ulaşılan doruk nokta, o oyunun zorunlu sahnesidir.

·         Her oyunda bir yanılgı sahnesi vardır.

 

İZLENİMCİ TİYATRO

1896 Bildirisi ile doğalcılığa karşı olarak çıkmış, simgeci tiyatro, atmosfer tiyatrosu ve biçemci tiyatro ile eşanlamlı olarak kullanılan kavram. “Maddeyi bırakın, ruhu verin!” sloganı ile ortaya çıkan bu akımın yazarları yapısalcı sahne anlayışını başlatmışlardır. Plastik sahne anlayışı, biçemleme (stilizasyon), bütünü simgelerle verme ve iç eylemi ön plana alma özellikleri, bu akımın temel nitelikleri arasına girer. 20. yüzyılın başlarında, öncelikle Fransa'da ortaya çıkmış bir tiyatro anlayışı olan İzlenimci Tiyatro, gerçekliğin gösterilmesinden çok, ondan edinilen izlenimin yaratılmasını amaçlar, psikolojik deneyime dayanır. İzlenimci Tiyatro'da, simgeci bir anlatımla, şiir dilinde, söz gücüne, öte yandan, sahne tasarımı, sahne ışığı ve sahne müziği yoluyla sahnede “atmosfer” yaratılmasına, eylemin dış atmosferle bağıntılı olmasına önem verilir.