Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

PANAYIR TİYATROSU

Panayırlarda, açık havada, genellikle açık saçık güldürüler oynayan tiyatro. Ülkemizde kukla ve gölge oyunları sunan topluluklar için de bu terim kullanılır.

 

PANDOMİM

Gösteri sanatının dallarından biri olan pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Kısaca "mim" olarak ifade edilir. Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duygu, düşünce ve tutkuları seyirciye yansıtır.

 

PANDOMİMA

Tanzimat ve 2. Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen, oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun.

 

PANO

Sahne üzerindeki dekoru tamamlamak için asılan ya da sahne zeminine tutturulan, çerçeveli gergi. Kimi yerde, kulisi seyircinin görüşüne kapamak için de kullanılır.

 

PANOLA

Ortaoyununda tef.

 

PANTALONE

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun en önemli yaşlı komik tipi. Genellikle Venedikli bir tacirdir. Varlıklı ama cimridir. Kavga gürültüden kaçar, en çok ilgi duyduğu konulardan biri yüksek düzeyde siyasal konuşmalardır. Oysa yeteneksiz, zavallı ve aynı ölçüde acımasızdır. Budaladır, çoğu kez aldatılan koca ya da baba konumundadır. Maskesi uzun, gaga burunludur. Sivri bir sakalı vardır.

 

PAPUÇ

Karartıcıda bulunan bobin boyunca kayarak ışığın voltajını indirip yükselten iletken.

 

PAPUÇ SEKTİRMEK

Ortaoyununda Kavuklu'nun bir becerisi. Koşarken ayaklarındaki çetik pabuçtan birini havaya atıp düşürmeden ayağına giyer.

 

PARÇACI

Türk doğaçlama tiyatrosunda komiğe laf açan oyun kişisi.

 

PARÇALI KOMEDYA

Bölümcükleri ya da bölümleri birbirine bağlı olmayan, Fransa'da ortaya çıkan ve tutulan komedya biçimi.

 

PENİZ

Ortaoyunu argosunda “söz” karşılığında kullanılır.

 

PERDE

Tiyatro eserindeki konunun ana bölümünden her birine denir. Sahne perdesinin açılışından kapanışına kadar geçen süreyi kapsar.

 

PISCATOR TİYATROSU

Piscator'un tiyatro eylemini, kendi siyasal estetik programına göre gerçekleştirdiği tiyatro etkinliklerini dile getiren kavram. Piscator, drama ve tiyatro biçiminde devrim yaparak, bilim ve tekniğe uygun bir sahne estetiği yaratmaya çalışmıştır. Tiyatro ve sahne yapısı olarak çok katlı sahne, kesit – küre sahne ve yürüyen kayışlı sahne tekniklerini uygulamış olan Piscator, göreneksel dramayı ham malzeme olarak almış, siyasal dramaturjik bakış açısından yeniden düzenlemiştir. Bunun için de iki yola başvurmuştur; 1. Sahnesel malzemenin “epikleştirilmesi”, 2. Kendi içinde kapalı dramatik eylemin, revü tarzında "tek tek numaralar" halinde çözüntüye uğratılması. Piscator, tarihsel – belgesel tiyatroyu oluşturabilmek için film ve film projeksiyonu ile fotoğraf malzemesinden de yararlanmıştır. Piscator Tiyatrosu'nda üretim, sahneleme, sahne müziği, sahne tekniği ve oyuncu topluluğu arasındaki topluca sahneleme sürecine dayanır.

 

PİŞEKAR

Ortaoyunu başladığında oyun alnına ilk gelen ve oyun anlatıcısı - düzenleyicisi görevini de yüklenmiş olan, iki başrol tipinden biri. Gölge oyunundaki Hacivat'ın uzantısındadır. Her şeyi bildiğine Kavuklu'yu inandıran, her kalıba girip çıkan, Kavuklu'ya öğüt verip ne yapması gerektiğini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yönlendiren kişidir.

 

PİYERO

Fransız tiyatrosunda, İtalyan halk tiyatrosunun etkisi ile ortaya çıkmış, kambur, yalnızlık çeken, hep hüzünlü, onun için de kolayca kötülük yapıp başkalarını üzen, trajikomik tip.

 

PİYES

Günümüzde neredeyse bütün tiyatro türlerinin ortak adıdır. Asıl piyes ise, dramın daha ciddî ve ağırbaşlı ve olgun olan şeklidir. Ancak olaylara daha yumuşak bir anlatım ve canlılık verir.

 

POETİKA

Aristotales'in M.Ö. 363 – 360 yılları arasında yazdığı, şiir, dram sanatı ve epik konularını içeren ve dramatik yapıtın kurallarını öneren yapıtı. Bu kitabın komedya üzerine olan bölümü ele geçmemiştir.

 

POLİTİK TİYATRO

Politik tiyatro, Alman yönetmen Erwin Piscator'un göstermeci nitelikteki kendi anlayışını içeren Epik Tiyatro'nun siyasallaşmış halidir. Siyasal gelişimleri konu edinerek insanların daha iyi yaşamalarını savunan, seyircinin duygusundan çok aklına yönelen tiyatro anlayışı olan politik tiyatro akımı, sinema filmi, diya, hareketli sahne zemini, yürüyen şerit gibi biçimsel özellikleri bünyesinde barındırır. Piscator, 1920 yılında oluşturduğu Proleter tiyatro ile politik tiyatroyu başlatmış oldu. Toplumsal gerçekçiliğin 19. yüzyılda belirginleşen tiyatro akımları içinde Bertolt Brecht, politik tiyatroyu, Epik Tiyatro adlı eserinde şöyle belirtir; “Günümüzde politik bir karakter kazandığını gördüğümüz tiyatro, eskiden de politik nitelikten yoksun değildi. Bir Ibsen, bir Antoine, bir Brohm, bir Hauptman tiyatrosu düpedüz politik kurumlardır.” Bu sözleriyle hiçbir tiyatro akımının kişisel olmadığını vurgulayan Brecht, Vsevold Meyerhold'un izinde yürüyen Piscator'u desteklemiştir. Politik tiyatro, tarihi boyunca ağırlıklı olarak Marksist kuramın sahiplenmesi altında gelişmiş, zaman zaman durağan dönemler geçirmiş, zaman zaman da diğer tiyatro akımlarının içinde sivrilerek günümüze gelmiştir.

 

PROAGON

Antik Yunanistan'da düzenlenen Büyük Diyonizya şenliklerinden iki gün önce düzenlenen törene verilen ad.

 

PROLETER DEVRİMCİ TİYATRO

Sınıf savaşımını, tiyatro eyleminin odağına yerleştiren siyasal tiyatro. 1917 Ekim Devrimi bağlamında, devrimci işçi hareketine bağlı olarak yer almış olan Proleter Devrimci Tiyatro hareketi, öncelikle şu ana biçimler içinde görülmüştür;

·         Rusya'da yeni bir işçi sınıfı kültürü yaratmaya yönelik proletkült hareketine bağlı tiyatro etkinlikleri, topluca tiyatro deneyimine dayanan kitle tiyatrosu gösterileri,

·         Rusya ile Almanya'da çok geniş çapta yer alan uyarma ve propaganda tiyatrosu etkinlikleri,

·         Rusya'da “tiyatro devrimi” etkinlikleri,

·         Almanya'da politika tiyatrosu etkinlikleri.

 

PRÖMİYER

Oyunun seyirci ile buluştuğu ilk gösterim.

 

PUSAT ODASI

Ortaoyununda, oyuncuların giysilerinin bulunduğu çadır ya da gergi ile kaplanmış yer. Buna Sandık Odası da denir.